Bujanoc: Hapet konkursi për financimin e projekteve të OJQ-ve në territorin e Komunës së Bujanocit

Në bazë të nenit 4. të Rregullores mbi mënyrën e fnancimit, kriteret dhe procedurën e ndarjes së mjeteve shoqatave të qytetarëve në Komunën e Bujanocit (“Gazeta zyrtare e Komunës së Bujanocit”, nr. 19/14), Komisioni për shoqata të qytetarëve i Komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më 11.03.2021, shpallë Konkurs Publik për financimin e programeve vjetore dhe projekteve të shoqatave të qytetarëve me seli në territorin e Komunës së Bujanocit.

KONKURSI PER SHOQATA JOQEVERITARE 2021

Образац-за-предлог-пројекта-Formulari-për-aplikim-për-projektpropozim

Formulari per aplikim 2021