Hap pas hapi, Cila është mënyra më e lehtë për të regjistruar banesën?

Dokumentet me të cilat duhet të merren blerësit e apartamenteve pasi të bëhen zyrtarisht pronarë të pronave shpesh duken tepër të komplikuara në Serbi.
Kadastra, administrata tatimore, komuna janë vetëm disa nga stacionet që duhet të vizitoni.
Një nga pikat më të rëndësishme është regjistrimi i banesës.

Nëse bëhet fjalë për një ndërtesë që nuk konsiderohet ndërtim i ri, d.m.th që është regjistruar, pra është lëshuar leje ndërtimi dhe përdorimi, për regjistrimin e një apartamenti në një ndërtesë të tillë është e nevojshme një vërtetim nga drejtoria e komunës ose qytetit për qështjet e ndërtimtarisë, me listën e të gjitha banesave, sipërfaqen katrore, numrin e dhomave dhe numrin e kateve të banesës. Nëse organi kompetent nuk është në gjendje të lëshojë një certifikatë të tillë, të dhënat për banesën mund të futen në bazë të konstatimeve dhe mendimit të ekspertit gjyqësor në profesionin e ndërtimit.

Përveç kësaj, është e nevojshme të bashkëngjitet baza e blerjes, e cila mund të jetë një kontratë për shitjen e pasurisë së paluajtshme, një vendim për trashëgiminë, një kontratë për mirëmbajtjen e përjetshme dhe të ngjashme.
Dokumentacioni i nevojshëm dhe procedura specifike për regjistrimin e një apartamenti varet nga çdo rast individual. Së pari është e nevojshme që objekti në të cilin ndodhet banesa të regjistrohet, sepse nuk mund të regjistrohet banesa si pjesë e veçantë e ndërtesës derisa të regjistrohet ndërtesa në të cilën ndodhet.

Pastaj, procedura ndryshon edhe në varësi të faktit nëse objekti është ndërtuar para rregulloreve për ndërtimin e objekteve, nëse për objektin janë lëshuar leje ndërtimi dhe përdorimi, apo nëse është ndërtuar në mënyrë të paligjshme. Nëse bëhet fjalë për objekt të ri që ndërtohet nga investitor, për të cilin janë lëshuar leje, organi kompetent në procedurën e procedurës së unifikuar dorëzon dokumentet në bazë të të cilave objekti regjistrohet në kadastrën e patundshmërive.
Ndryshimet në procedurë të bëra me Ligjin për Regjistrimin në Kadastrën e Pasurive të Paluajtshme (miratuar në vitin 2019) parashikojnë që noterët publikojnë regjistrimin e të drejtave në Kadastrën e Pasurive të Paluajtshme sipas detyrës zyrtare.

Dokumentacioni i kërkuar
Në faqen zyrtare të Institutit Gjeodezik të Republikës së Serbisë gjendet një listë e dokumenteve që kërkohen për regjistrimin e objektit me regjistrimin e të drejtave të pronësisë.

Prandaj, duhet të paraqisni një aplikim të plotësuar për regjistrimin e objektit, së bashku me një deklaratë nga organizata gjeodezike për pranimin e kryerjes së punimeve gjeodezike në terren. Kërkohet edhe përpunimi i punimeve gjeodezike, i cili dorëzohet nga organizata e angazhuar gjeodezike pas kryerjes së punimeve gjeodezike në terren, me përjashtim të rasteve kur punimet gjeodezike kryhen me qëllim të dhënies së lejes së përdorimit në procedurë të unifikuar.

Nëse për objektin tashmë është lëshuar leje ndërtimi dhe përdorimi, duhet të dorëzohet origjinali ose fotokopja e vërtetuar e lejes së ndërtimit dhe përdorimit me klauzolën e vlefshmërisë. Nëse objekti ka pjesë të veçanta, i bashkëngjitet dokumentacioni teknik mbi bazën e të cilit është lëshuar leja e ndërtimit ose e përdorimit dhe vërtetimi i organit kompetent për specifikimin e pjesëve të veçanta, dhe nëse objektit nuk i është dhënë leje ndërtimi, fitohet në procedurën e parashikuar në Ligjin për legalizimin e ndërtesave.

Në rast se organi kompetent nuk është në gjendje të lëshojë certifikatë, të dhënat në një pjesë të veçantë mund të futen në bazë të konstatimeve dhe mendimit të ekspertit të përhershëm gjyqësor në profesionin e ndërtimit.
Gjatë regjistrimit të objektit është e nevojshme të paguhet tarifa përkatëse dhe ekspertët rekomandojnë që të keni durim, sepse këto procedura zakonisht mund të zgjasin disa muaj./spektri