Hapen 13 konkurse publike për punësimin e 21,205 personave, Bujanoci dhe Presheva pjesë e konkursit!

Shërbimi Nacional për Punësim në Serbi ka shpallur 13 thirrje/konkurse publike, ku përmes mbështetjes direkte financiare për punëdhënësit dhe personat e papunë që do të përfshihen 21,205 persona, nga të cilët 2,285 persona me aftësi të kufizuara.
Për këto konkurse janë planifikuar një buxhet prej 6.3 miliardë dinarë, ndërsa si në vitet e 550 milionë dinarë për personat me invaliditet. Sipas Shërbimi Nacional për Punësim fonde tjera shtesë do të sigurohen nga buxheti i krahinës, siq rasti në Vojvodinë dhe pushtetet vendore në pjesë tjera të Serbisë për pjesëmarrje në zbatimin e masave aktive të politikës së punësimit, parashikuar nga dokumentet vendore të planifikimit në fushën e punësimit.

Ashtu si në vitet e mëparshme, fokusi do të jetë në kategoritë më të vështira për t’u punësuar të personave në të cilat përfshijnë: të rinjtë deri në 30 vjeç, pa arsim të mesëm, mbi 50 vjeçarët, romë, persona me aftësi të kufizuara, të papunë afatgjatë, përfitues të përfitimit në para ndihma sociale dhe personat në statusin e punonjësve të tepërt.

Shumica e thirrjeve/tendereve publike do të jenë të hapura deri më 30 nëntor 2023.

Thirrja publike për ndarjen e subvencioneve për vetëpunësim do të jetë e hapur deri më 10 prill 2023, ndërsa afati për dorëzimin e aplikimeve për kontraktorët e mundshëm të punëve publike skadon më 27 mars.

Thirrje publike për pjesëmarrje në financimin e masave trajnuese për nevojat e punëdhënësit për një punonjës është në dispozicion deri më 31 tetor 2023.

Kërkesat për pjesëmarrje në masa u paraqiten njësive organizative kompetente të Shërbimi Nacional për Punësim, sipas vendit të punës së personit ose selisë së punëdhënësit, drejtpërdrejt, nëpërmjet postës ose në mënyrë elektronike.

Të gjitha informacionet për pjesëmarrjen në masat aktive të politikës së punësimit, mbështetjen e nevojshme, dorëzimi i kërkesave sipas thirrjeve aktuale publike janë të disponueshëm në faqen e internetit www.nsz.gov.rs,
si dhe përmes faqes zyrtare në rrjetin social LinkedIn.