Konkursi për praktikë profesionale në institucionet dhe agjensionet shtetërore në Begorad!

Misioni i OSBE -së në Serbi dhe Ministria e të Drejtave të Njeriut dhe të Pakicave dhe Dialogut Social po fillojnë një program praktike për profesionistët e rinj nga Serbia jugore dhe jugperëndimore.

Misioni i OSBE -së në Serbi, në partneritet me Ministrinë për të Drejtat e Njeriut dhe të Pakicave dhe Dialogun Social, po fillon zbatimin e Programit të Praktikës për periudhën 2021/2022. Programi, për të cilin ky është viti i tretë i zbatimit, do të krijojë mundësi që deri në dhjetë ekspertë të rinj nga Serbia jugore dhe jugperëndimore të punësohen në institucione të ndryshme të Republikës së Serbisë për një periudhë prej gjashtë muajsh. Praktika pritet të fillojë në Nëntor 2021.

Ftojmë kandidatët e interesuar për administratën publike të cilët janë diplomuar së fundmi, dhe vendbanimi i tyre aktual është në këto komuna: Bujanoc, Medvegjë, Novi Pazar, Nova Varos, Preshevë, Priboj, Prijepolje, Rashkë, Sjenica dhe Tutin, që të aplikojnë për konkursin deri në 20 shtator 2021. Pjesëmarrësit në program do të përzgjidhen përmes një procesi të vlerësimit objektiv të arritjeve akademike dhe të tjera, përfshirë vlerësimin e cilësisë së aplikimit, testin me shkrim dhe intervistën me gojë. Informacione më të hollësishme mbi kushtet e aplikimit si dhe formularin e aplikimit janë në dispozicion në lidhjen: https://bit.ly/OEBSPSP2021

Gjatë zbatimit të programit në 2019 dhe 2020, institucionet e mëposhtme pritën pjesëmarrësit: Ministria e të Drejtave të Njeriut dhe Minoriteteve dhe Dialogut Social, Asambleja Kombëtare e Republikës së Serbisë, Ministria e Administratës Shtetërore dhe Vetëqeverisjes Lokale, Agjencia Kundër Korrupsionit , Zyra për Prokurimin Publik dhe Komisioneri për Mbrojtjen e Barazisë. Pjesëmarrësit e programit u përfshinë plotësisht në punën e institucioneve të përmendura dhe gëzuan vazhdimisht mbështetjen e mentorëve që u ishin caktuar atyre individualisht.

Në fjalimin e tij drejtuar pjesëmarrësve të programit 2020-2021, Shefi i Misionit të OSBE-së në Serbi, Ambasadori Jan Bratu, theksoi, ndër të tjera, sa vijon: Serbinë. Shtë një mundësi për të përjetuar vetë se si ligjet dhe rregulloret reflektojnë në punën e përditshme të nëpunësve civilë, se si ato ndikojnë në jetën e qytetarëve dhe shërbimet që u ofrohen atyre, dhe në përputhje me vendosmërinë e Republikës së Serbisë për të ushqyer një demokraci shoqëri që kujdeset njësoj për të gjithë “.

Qëllimi i këtij programi është të sigurojë mbështetje për përfshirje më të madhe dhe përfaqësim më të madh të profesionistëve të rinj nga komunitetet pakicë dhe të pazhvilluar në Serbinë jugore dhe jugperëndimore, në institucionet shtetërore dhe të pavarura në nivelin qendror. Zbatimi i fazës aktuale të këtij programi mbështetet financiarisht nga delegacionet e përhershme të Republikës së Austrisë dhe Republikës së Turqisë në OSBE. Investimi në të rinjtë nga të gjitha komunitetet është një nga parimet e Misionit të OSBE -së në Serbi në kuadër të përfshirjes gjithëpërfshirëse të të rinjve në të gjitha sferat e jetës, veçanërisht në fushën e sundimit të ligjit në Serbi.

Misioni i OSBE – së në Serbi