Njoftim me rëndësi për bizneset që kanë përfituar subvencione nga Komuna e Bujanocit

Komuna e Bujanocit njofton të gjithë sipërmarrësit dhe përfituesit fillestarë – Start Up bizneset që të sjellin dokumentet e mëposhtme, për plotësimin e kushteve për nënshkrimin e kontratës:

Për aktivitetet ekzistuese sipërmarrëse

  1. Një kambial i vetëm bosh i nënshkruar dhe i vërtetuar me autorizim të kambialit për të përmbushur detyrimet kontraktuale, me klauzolë “jo protestë” në shumën e vlerës së kontratës, me një afat vlefshmërie 30 ditë më të gjatë se afati total kontraktor. Së bashku me autorizimin e tij të kambialit dhe kambialin, sipërmarrësi duhet të dorëzojë edhe një kopje të kartelës së nënshkrimeve të depozituara në bankn përkatëse. Sipërmarrësi pranon që klienti të aktivizojë kambialin e dorëzuar të nënshkruar dhe të vërtetuar bosh për përmbushjen e mirë të detyrimeve kontraktuale me klauzolën “pa protestë” në shumën e vlerës së kontratës dhe me një periudhë vlefshmërie 30 ditë më të gjatë se periudha të detyrimeve kontraktuale në rast të zgjidhjes së kontratës dhe mospërmbushjes së detyrimeve kontraktuale nga sipërmarrësit.

Për bizneset fillestare Start Up, duhet të paraqisni:

  1. Vendim nga APR për regjistrimin e subjektit afarist
  2. Kartoni i nënshkrimit të depozituar në bankën komerciale i
  3. Një kambial i vetëm bosh i nënshkruar dhe i vërtetuar me autorizim kambial për të përmbushur detyrimet kontraktuale, me klauzolë “pa protestë” në shumën e vlerës së kontratës, me afat vlefshmërie 30 ditë më të gjatë se periudha e ekzekutimit të totalit të detyrimeve kontraktuale. Së bashku me autorizimin e tij të kambialit dhe të kambialit, sipërmarrësi duhet të dorëzojë edhe një kopje të kartelës së nënshkrimeve të depozituara në bankën përkatëse. Sipërmarrësi pranon që klienti të aktivizojë kambialin e dorëzuar të nënshkruar dhe të vërtetuar bosh për përmbushjen e mirë të detyrimeve kontraktuale me klauzolën “pa protestë” në shumën e vlerës së kontratës dhe me një periudhë vlefshmërie 30 ditë më të gjatë se periudha e detyrimeve kontraktuale në rast të zgjidhjes së kontratës dhe mospërmbushjes së detyrimeve kontraktuale nga sipërmarrësit.